In bài này
Bài này thuộc tiểu mục: Ping Pong
Hits: 4702

 

 

Tập di chuyển, sẳn sàng tấn công

Forehand counterhit lesson by ttEDGE


Backhand counterhit lesson by ttEDGE


Backhand Topspin Against Block by ttEDGE